1989 ARGO VANGUARD 6x6 On Ebay

https://ebay.us/vFw1eD